Konut Sigortası

HDI Sigorta, Türkiye’nin her yerinde seçkin acenteleriyle olabilecek tüm risklere karşı evinizi ve eşyanızı güvence altına alırken, ev halkının acil durumlar veya kaza sonucunda gereken acil tıbbi masraflarını da arzunuz doğrultusunda karşılıyor.

Teminat Kapsamı
Konutunuzu hangi risklere karşı güvence altına alıyoruz?

 • Yangın, yıldırım, infilak
 • Yangın mali sorumluluk

Ek Teminatlar:

 • Dâhilî su basması
 • Sel-su basması
 • Fırtına
 • Kara taşıtları çarpması
 • Hava taşıtları çarpması
 • Duman
 • Yer kayması
 • Kar ağırlığı
 • Grev, lokavt, kargaşa, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör
 • Enkaz kaldırma
 • Ev eşyası nakliyatı
 • Kira kaybı
 • Hasar nedeniyle yapılacak ikametgâh masrafları
 • Tamir ve kuru temizlemede bulunan eşyaların hasar görmesi
 • İzolasyon hasarları
 • Hırsızlık sigortası
 • Kapkaç teminatı
 • Ferdî Kaza Sigortası
 • Cam kırılması sigortası
 • Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası
 • Elektronik Cihaz Sigortası
 • Deprem ve yanardağ püskürmesi (isteğe bağlı)
 • HDI Sigorta Konut Yardım Hizmetleri
 • Acil Sağlık Hizmetleri (isteğe bağlı)
 • Ferdî Kaza / Acil Sağlık Teminatı (isteğe bağlı)

Yangın Mali Sorumluluk
Yangın, infilak, dâhilî su basması, duman, GLKHHKNH ve terör risklerini kapsamaktadır. Kiracının mal sahibine veya mal sahibinin kiracıya karşı sorumluluğunda, mal sahibi veya kiracının komşularına karşı sorumluluğunda, ödenecek tazminat tutarı poliçede yazılı Yangın Mali Sorumluluk sigorta bedeli ile sınırlıdır. Kiracı tarafından yaptırılan sigortalarda poliçe ile temin edilen riskler, dolayısıyla boya, badana ve duvar kâğıdında meydana gelen zararlar muhteviyat sigorta bedelinin azami %20’si ile sınırlı olarak teminata dâhil edilmiştir.

Kira Kaybı
Mal sahibi veya kiracının kira kaybı sigortasında yangın, infilak, dâhili su basması, duman, GLKHHKNH ve terör hasarlarından dolayı kiradan mahrum kalması halinde ödenecek tazminat azami 1.000 TL ile sınırlıdır.

Hasar Nedeniyle Yapılacak İkametgâh Değişikliği Masrafları

Sigortalanmış tehlikelerin gerçekleşmesi ve binanın oturulamaz hale gelmesi nedeniyle, sigortalının ikametgâh değiştirmek zorunda kaldığı durumlarda yaptığı makul ölçülerdeki masraflar için ödenecek tazminat azami 2.000 TL’yi geçemez.

Sel/Su Basması Klozu
Sel/su baskını teminatı ile ilgili olarak meydana gelebilecek her bir hasarda, aşağıdaki grupların her birinin sigorta bedelinin %2’si oranında tenzili muafiyet ilgili grup için uygulanacaktır. Ancak, söz konusu gruplar için uygulanacak toplam muafiyet poliçede belirtilen miktar ile sınırlıdır.

 • Bina, sabit tesisat ve dekorasyon
 • Eşyalar

Grev, Lokavt, Kargaşa, Halk Hareketleri, Kötü Niyet ve Terör
Her bir grev, lokavt, kargaşa, halk hareketi, kötü niyet ve terör hasarında, tazminatın %5’i oranında tenzili muafiyet uygulanır.

Enkaz Kaldırma
Enkaz kaldırma masrafları sigorta bedelinin azami %4’ünü geçmeyecek şekilde hesaplanır. Ancak bu masraflarla ilgili teminat, sigorta bedelinin içinde addedilecek olup sigortacının sorumluluğu hiçbir hâlükârda toplam sigorta bedelini aşmayacaktır.

Ev Eşyası Nakliyatı (Dar Teminat / Kamyon Klozu)
Sigortalı eşyaların aynı il içinde başka bir konuta taşınması esnasında, taşıma işlemini yapan araçla birlikte hasar görmesi halinde, teminat yılda bir kez azami eşya bedeline kadar poliçe kapsamına dâhil edilmiştir. Taşınan eşya bedelinin %3’ü oranında tenzili muafiyet uygulanır.

Tamirci ve Kuru Temizleyicideki Eşyalar
Tamirci ve kuru temizleyicide bulunan ev ve giyim eşyalarının bulundukları mahalde meydana gelen yangın ve hırsızlık neticesi zarar görmeleri halinde, zarar, olay başına ve poliçede belirtilen limitle teminata dâhil edilmiştir.

Yakıt Sızması
Sabit ısıtma sisteminde meydana gelen yakıt sızmalarının doğrudan meydana getireceği zararlar, poliçede belirtilen miktar azami limitle teminata dâhil edilmiştir. Yakıt tankları, tesisatı ve yakıtın kendisi teminat haricidir.

Misafir Eşyaları
Sigortalı konutta bulunan misafirlere ait eşyalar, poliçede verilen teminatlar dâhilinde poliçede belirtilen limitle teminata dâhil edilmiştir.

Akvaryumdan su sızması sonucu sigortalı kıymetlerde oluşacak hasarlar, poliçede belirtilen miktar'a kadar teminat altına alınmıştır.

Bahçe Ağaçları ve Süs Bitkileri
Müstakil evlerin bahçelerindeki ağaçlar ve süs bitkileri (fırtına, sel, su baskını ve deprem riskleri teminat haricidir) her bir ağaç veya süs bitkisi için poliçede belirtilen azami limit ile sınırlı olmak kaydı ile (bitkilerin yeniden dikim ve toprağın yerine koyma masrafları haricidir) poliçede belirtilen risklere karşı poliçede belirtilen yıllık toplam limit ile teminata dâhil edilmiştir.

Gıda Bozulması – Elektrik Hasarlarına Bağlı Zararlar
Yangın Sigortası Genel Şartları hükümleri saklı kalmak kaydıyla, elektrik hasarları kapsamına giren herhangi bir olay neticesinde söz konusu mahalde bulunan buzdolabı ve/veya derin dondurucuların hasarlanarak çalışmaması nedeniyle, buzdolabı ve/veya derin dondurucuların içerisindeki gıda maddelerinin bozulması, olay başı ve poliçede belirtilen yıllık toplam azami limitle teminat altına alınmıştır.

Kazaen Kırılma
Yangın Sigortası Genel Şartları hükümleri saklı kalmak kaydıyla video kamera, fotoğraf makinesi, şarjlı elektronik cihazlar, cep telefonları, ve taşınabilir bilgisayarlar hariç olmak üzere, sigortalı konutta bulunabilecek sabitlenmiş eşyaların ve ev eşyaları arasında bulunabilecek TV, radyo, video, DVD, VCD, müzik seti ve masaüstü bilgisayarların kazaen kırılması, olay başına ve poliçede belirtilen yıllık toplam limit ile teminata dâhildir.

İzolasyon Hasarları
Sürekli yağan yağmur ya da kar sonucu, sigortalı konutun dış cephe duvarlarından, çatısından ya da pencere ve/veya kapı altlarından sızan kar veya yağmur suyunun sigorta konusu mesken içinde meydana getirdiği boya, badana, kirlenme veya onarım masrafları, poliçe vadesi içinde bir olayla sınırlı olmak kaydıyla poliçede belirtilen maksimum limite kadar teminat kapsamına dâhildir.

İstisnalar:

 • Poliçe vadesinden önce meydana gelmiş olan hasarlar
 • Isı farklılıkları sonucu oluşan terleme/rutubetlenme/küflenme hasarları
 • Dış cephede ve çatıda oluşan hasarlar
 • İzolasyon masrafları
 • Bitişik nizam binanın yıkılması ile ortaya çıkan sıvasız yan cepheden sızan sular
 • Kaba ve ince sıvası yapılmış ancak boyası yapılmamış cepheden sızan sular
 • Yer süzgeci bulunmayan balkonlarda biriken suların, alt kata ve/veya kapı altlarından sigortalı kata sızması

Kıymetli Eşya Hırsızlığı
Ev eşyası içinde bulunan veya bulunabilecek olan sanat eserleri, antika eşya, kıymetli madenlerden mamul eşya, ziynet eşyası, kürk, elektronik ve optik cihazlar, antika ve kıymetli halıların toplam değeri, tüm ev eşyası için tesbit edilen sigorta bedelinin %50’si ile sınırlıdır. Şöyle ki:

 • Sanat ve antika değeri olan tablolar, koleksiyonlar, heykeller, biblolar, resimler, kitaplar, gravürler, yazılar, halılar, ipek halılar, kürk ve benzerleri, aksam ve teferruatları dâhil olmak üzere bilgisayar, video, video çekicisi, telsiz, televizyon, radyo, müzik seti, fotoğraf makinesi, DVD film makinesi, dürbün mikroskopların sigorta bedellerinin toplamı, toplam eşya sigorta bedelinin %30’u ile teminat altındadır.
 • Altın, gümüş vesair kıymetli maden ile bunlardan mamul eşya, mücevherat, değerli taş, kıymetli saat ve benzerlerinin, en az 75 kg ağırlığında taşınmaz çelik kasada veya duvara gömülü ya da sabitlenerek taşınabilir özelliği olmayan kasada saklanması halinde, bu kısım için azami teminat, toplam eşya sigorta bedelinin %20’si ile sınırlı olup kasa içinde saklanma şartının yerine getirilmemesi durumunda toplam eşya sigorta bedelinin %5’ine kadar teminat altındadır.
 • Nakit para ve değerli evrak ancak kolay taşınamayan sabit kasa içinde saklanması kaydıyla belirlenen limitle, kasa şartı yerine getirilemiyorsa belirtilen daha az bir limitle poliçede belirtilen rizikolara karşı teminata dâhil edilmiştir.

Kapkaç Teminatı
Konutta yapılacak hırsızlıklarda cep telefonu, notebook, dizüstü bilgisayar ve benzeri taşınabilir bilgisayarlar için tespit edilecek hasar bedelinin %25’i, ödenecek tazminat tutarından indirilir.

Ferdî Kaza
Sigortalı ve sigorta edilen konutta birlikte yaşayan aile bireylerinin ani, haricî, irade dışı ve beklenmeyen bir kaza sonucu, ölüm ve sürekli sakatlık hallerine karşı bu kişiler Ferdî Kaza Sigortası Genel Şartları çerçevesinde ve kişi başına poliçede yazılı bedele kadar sigorta edilmişlerdir.

 • Bu teminat 16–65 yaş aralığındaki aile bireyleri için geçerlidir.
 • 16 yaşın altındaki çocuklar için ölüm halinde ödenecek tazminat cenaze giderleri ile sınırlıdır.
 • Bu poliçe ile sigorta edilen kişi sayısı azami 4’tür.
 • Bir kaza durumunda zarar görenin ikameti, sigortalı konutun bağlı olduğu muhtardan alınacak ikamet belgesi ile belgelenecektir..

* Deprem riski, ferdî kaza teminat kapsamı dışındadır.

Cam Kırılması
Kapı, pencere, masa, sehpa, vitrin camları ve aynaları, buzdolabı ve fırın camları teminata dâhildir. Yukarıda belirtilen Cam Kırılması Teminatı limiti ile sınırlıdır. Masa, sehpa, vitrin camları ve aynaları, buzdolabı ve fırın camları azami cam kırılması bedelinin %50’sine kadar teminata dâhildir.

3. Şahıs Sorumluluğu
Sigortalı ve sigorta edilen konutta birlikte yaşayan aile bireyleri ve bakımları altındaki evcil hayvanlarının meydana gelen bir olay sonucu üçüncü şahıslara verilebilecek bedenî ve maddi zararlar, olay başına, aynı zamanda yıllık olarak azami poliçede yazılı tutara kadar 3. Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları çerçevesinde sigorta edilmişlerdir.

Elektronik Ev Eşyaları Sigortası
Ev eşyaları arasında bulunan bilgisayar (dizüstü bilgisayar hariç), müzik seti, TV, video, home cinema, DVD, buzdolabı, fırın, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, çamaşır kurutma makinesi, jakuzi, şofben, kombi, elektrik süpürgesi gibi cihazların, ekli Elektronik ve Makine Kırılması Genel Şartları hükümleri dâhilinde meydana gelen bir sebeple zarar görmeleri, olay başına ve poliçede belirtilen yıllık limitiyle sınırlı olmak kaydıyla teminata dâhil edilmiştir.

 • Yukarıda yazılı makine ve cihazlar dışında kalan cihaz ve makineler teminat dışındadır.
 • Üretici garantisi altındaki haller ve/veya hasarlar teminat haricidir.
 • Her bir cihaz hasarında limitli tenzili muafiyet uygulanır.

Deprem Klozu 1B:
587 sayılı KHK kapsamında Zorunlu Deprem Sigortası’na tabi binaların yangın sigortasına ek olarak verilen isteğe bağlı deprem ve yanardağ püskürmesi teminatında sigorta şirketi, sözleşmenin yapıldığı tarih itibariyle Zorunlu Deprem Sigortası poliçesine esas teşkil eden teminat limitinin üzerindeki tutardan (artan sigorta bedeli) sorumludur.

Bu durum deprem ve yanardağ püskürmesi sigorta bedeli (artan sigorta bedeli), bina yangın sigorta bedeli ile Zorunlu Deprem Sigortası poliçesine esas teşkil eden teminat bedeli arasındaki farktır. Birim metrekare fiyatının, Zorunlu Deprem Sigortası Tarifesi’nde aynı bina türü için öngörülen birim fiyatın iki katından daha fazla olarak belirlenmesi durumunda, sigorta poliçesine birim metrekare fiyatının nasıl belirlendiğine ilişkin açıklama yazılır.

Bina sigorta bedeli, sigortalının beyanına göre belirlenmiştir.

Deprem Klozu 2
Deprem ve yanardağ püskürmesi sigortalarında her bir muhteviyat (ev eşyası) hasarında, toplam sigorta bedeli üzerinden %5 oranında bulunacak tenzili muafiyet uygulanır. Sigortalı ve sigortacı muafiyet oranının artırılarak uygulanması hususunda anlaşabilirler. Bu poliçede uygulanan muafiyet oranı %5’tir. Sigortacı sorumlu olduğu hasarın bu muafiyet miktarını aşan kısmından sorumludur. Muafiyet uygulaması açısından deprem ve yanardağ püskürmesi için her bir 72 saatlik dönem bir hasar sayılır.

HDI Konut Yardımı: Ek Hizmetler

Otel Hizmeti
Poliçe ile verilen teminatlar sonucu konutta meydana gelen bir hasar durumunda konut oturulamaz hale gelirse ve onarım 24 saati aşarsa, sigortalının talebi ve şirketin onayı ile en fazla 4 kişi için, 2 güne kadar günlük kişi başına azami 750 TL limitli otel masrafları Assist Line tarafından karşılanacaktır. Ancak, seçilecek olan otel konuta en yakın anlaşmalı otel olacaktır. Otelde yapılan telefon, bar, restaurant, vb. ekstra masraflar sigortalıya aittir.

Doktor veya Ambulans Gönderilmesi
Konutta meydana gelen bedenî yaralanma veya ciddi hastalık durumlarında, doktor kararıyla konuta ambulans gönderilmesi teminat kapsamındadır. Poliçe süresi içerisinde en fazla üç olay için ve her bir olayda, azami, poliçede belirtilen limite kadar hizmet verilecektir.

Uzman Hemşire veya Refakatçi Gönderilmesi
Konutta meydana gelen herhangi bir su basması, yangın ve patlama sonucu yaralanma durumlarında veya ameliyat sonrası bakım için konutta Sigortalı’ya bakacak başka kimse yok ise, Assist Line doktorunun kararıyla konuta gidecek uzman hemşire veya refakatçi ücreti sene içinde 3 olaya kadar, olay başına limitli olarak karşılanacaktır.

 • Profesyonel ev hizmetleri
 • Su/sıhhi tesisat/kalorifer tesisat işleri (doğalgaz tesisatı hariç)
 • Fayans/kalebodur
 • Elektrik
 • Çelik/ahşap/alüminyum/PVC kapı-pencere-doğrama tamir işleri
 • Boya
 • Cam
 • Sıva/duvar işleri
 • Alçıpan/kartonpiyer işleri
 • Yer döşeme ahşap işleri (parke, halıfleks, mineflo, lambri, ahşap kaplama vb.)
 • PVC/demir/alüminyum doğrama işleri
 • Tavan kaplama/asma tavan işleri (taşyünü vb.)
 • Çatı/dere tamir işleri
 • Bilgi organizasyon servisi
 • Turistik bilgiler
 • Yol, kaza ve hava durumu bilgileri
 • Sağlık kuruluşları ile ilgili bilgiler
 • Ulaşım araçları ile ilgili bilgiler
 • Döviz kurları bilgileri
 • Restoranlar ve eğlence merkezleri hakkında bilgi
 • Konaklama ile ilgili bilgi
 • Kültürel aktiviteler hakkında bilgi
 • Hayvan bakımı ile ilgili bilgiler
 • Özel günler için organizasyon
 • Yaşlılar ve çocuklar için bakım hizmetleri
 • Tercüme hizmetleri
 • Çiçek gönderme hizmetleri
 • Diğer bilgi hizmetleri

Olay
Tesisat/elektrik işleri için “olay”, poliçe şartları dahilinde tanımlanan “tesisat” üzerinde meydana gelen bir hasar anlamına gelmektedir. Bu hasara bağlı veya bu hasarın sonucu olarak tesisatta yapılacak tüm tamirat işleri bir olay olarak değerlendirilecektir.

 • Cam işleri için “olay”, bir seferde kırılan camların takılması anlamına gelmektedir.
 • Çilingir işleri için “olay”, her bir kapı için yapılacak tüm işlemler anlamına gelmektedir.

Acil Hizmetler
Yangın Sigortası Genel Şartları ile poliçede belirtilen kloz ve hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ani ve beklenmedik bir kaza ya da olay sonucu sigortalı konutun su/sıhhi tesisatı, elektrik tesisatı ile kapı ve camlarında aşağıda belirtilen şekilde meydana gelen hasarlar sonucu verilecek hizmetler, poliçe üzerinde belirtilen limitlere kadar “Acil Hizmet” teminatının kapsamına dâhildir.

 • Tesisat işleri
 • Elektrik işleri
 • Cam işleri
 • Anahtar işleri
 • Evde kapalı kalan kişinin kurtarılması
 • Doktor veya ambulans gönderilmesi
 • Uzman hemşire veya refakatçi gönderilmesi
 • Otel hizmeti
 • Güvenlik şirketi
 • Profesyonel ev hizmetleri organizasyonu bağlantı
 • Bilgi ve organizasyon servisi bağlantı

Acil Hizmet Klozu
Yangın Sigortası Genel Şartları ile poliçede belirtilen kloz ve hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ani ve beklenmedik bir kaza ya da olay sonucu sigortalı konutun su/sıhhi tesisatı, elektrik tesisatı ile kapı ve camlarında aşağıda belirtilen şekilde meydana gelen hasarlar sonucu verilecek hizmetler, poliçe üzerinde belirtilen limitlere kadar “Acil Hizmet” teminatının kapsamına dâhildir.

Su/Sıhhi Tesisat Tamiri
Sigortalı konutta su vanasından başlayıp musluklara kadar olan sabit su tesisatı ile kalorifer tesisatındaki borularda ya da sıhhi tesisattaki (pis su giderleri) sızma, çatlak ve kırılma sonucunda su sızması nedeniyle yapılacak acil tamir masrafları (işçilik, ulaşım ve malzeme dâhil) teminat kapsamındadır. Su/sıhhi tesisat arızalarının tamiri için, poliçe süresi içerisinde en fazla üç olay ve her olayda, azami, poliçede belirtilen limite kadar hizmet verilecektir.

İstisnalar:

 • Konut içinde sıhhi tesisat, sabit su tesisatı, kalorifer tesisatı, kanalizasyon ve pis su tesisatı dışında her türlü parçanın tamiri
 • Konut içinde her türlü kaçak, sızıntı ve ıslanmadan dolayı meydana gelen hasarın tamiri, tesisat (tesisat veya diğer donanımların hasarı veya kırılmasından kaynaklanmış olsa bile)
 • Su borularına bağlı her türlü elektrikli ev eşyası, klima, ısıtıcılar, su ısıtıcıları, sıhhi malzemenin değişimi veya tamiri

Sigortalının, üçüncü şahısların veya tarafların mülkiyetlerinde hasara neden olan, konuta ait sabit tesisattaki/donanımdaki hasar. Binaya veya üçüncü taraflara ait tesisat sigortalının bölgesinde olsa bile konuta ait olarak kabul edilmeyecektir.

 • Kanalizasyon veya pis su tesisatlarının tıkanması.
 • Sonradan ilave edilen sıva üzeri tesisat teminat dışıdır.

Elektrik Tesisatı Arızalarının Tamiri
Sigortalı konuta ait, elektrik sigortasından elektrik anahtarına kadar olan tesisatta ya da sigortalı konutun elektrik tesisatındaki bir arıza oluşması veya hata nedeniyle apartman elektrik panosunun çalışamaz duruma gelmesi halinde tesisatı tekrar çalışır hale getirmek için yapılacak acil tamir masrafları (işçilik, ulaşım ve malzeme dâhil) teminat kapsamındadır. Elektrik tesisatı arızalarının tamiri için, poliçe süresi içerisinde en fazla üç olay ve her olayda, azami, poliçede belirtilen limite kadar hizmet verilecektir.

İstisnalar:

 • Elektrik anahtarı, lamba, ampul, floresan, duy ve priz gibi elektrik tesisatından bağımsız tesisatlar
 • Elektrikle çalışan ısıtıcı, elektrikli ev eşyaları veya her türlü cihazdaki hasarın tamiri
 • Konutta veya binada topraklamanın olmamasından veya yetersiz olmasından kaynaklanan arıza ve hasarın tamiri
 • Elektrik tesisatının çok eski ve tamir edilemeyecek durumda olması

Çilingir/Anahtar İşleri
Çilingir/anahtar işleri ve tamirinde, kapının açılması sırasında, herhangi bir kaza sebebiyle veya hırsızlık sonucu konutun içine girişi sağlayan kapıdaki kilitte meydana gelebilecek hasar, konuta ait anahtarın çalınması veya kaybedilmesi sonucu konutun emniyetsiz bir halde kalması durumunda, bu tesisatın şartlarının böyle bir teminatı mümkün kıldığı durumda, konutu daha ileri bir hasar veya zarara karşı korumak amacıyla veya konuta girilememesi durumunda, kapıyı açmak ve sigortalıyı güvenli bir şekilde eve sokmak üzere yapılması gerekli acil tamirat, teminat kapsamındadır.

Poliçe süresi içerisinde en fazla üç olay için ve her bir olayda, azami, poliçede belirtilen limite kadar hizmet verilecektir. Eğer yukarıda bahsedilen bazı olaylardan dolayı konuta girmek mümkün olmazsa şirket içerden dışarıya çıkması mümkün olmayan şahısların kurtarılması ile ilgili limit sınırına kadar olan masrafları da karşılayacaktır.

Dış Cephe Camlarının Değiştirilmesi
Sigortalı konutun dış cephesinde bulunan camların kırılması veya çatlaması durumunda, daha ileri hasara ve zarara karşı meskeni korumak amacıyla, hasar gören camın eskisi ile aynı özelliklere sahip yenisi ile değiştirilmesi için yapılması gerekli acil tamirat teminat kapsamındadır.

Poliçe süresi içerisinde en fazla üç olay için ve her bir olayda, azami, poliçede yazılı limite kadar hizmet verilecektir.

İstisnalar:

 • Sigortalının kasıtlı olarak meydana getirdiği hasarlar
 • Mücbir sebepler (doğal felaketler) dolaylı veya dolaysız savaş, iç ve dış savaş, silahlı çatışma, ayaklanma, isyan, kargaşa, grev, toplum veya devlet güvenliğini etkileyecek her türlü olaydan dolayı meydana gelen hasarlar
 • Deprem, volkanik patlama, sel veya benzeri doğal afetler
 • Şirketin ön onayı veya kabulü olmaksızın sigortalı tarafından yapılan harcamalar

S.O.S Acil Sağlık Hizmetleri
Poliçe sahibi ve aynı adreste yaşayan ailesi, konut içi veya konut dışında 7/24 S.OS Anlaşmalı Acil Sağlık Hizmetleri Noktaları dâhilinde güvence altındadır.

Aşağıdaki hizmetler alınabilir.

Tıbbi Danışmanlık (Limitsiz)
Sigortalının, S.O.S Alarm Merkezi’ne ulaşan talebi üzerine, S.O.S hekimleri tarafından, sigortalının telefon aracılığı ile aktardığı ve herhangi bir fiziki tespit imkânı olmaksızın yapılan, sigortalıya aydınlatıcı ve yönlendirici bilgi aktarımıdır.

Acil Sağlık Hizmetleri (Limitsiz)
Sağlık Bakanlığının 11.05.2000 tarih ve 24046 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği ve genel kabul görmüş esaslar dâhilinde verilen hizmeti kapsar. Bu hizmetler acil sağlık hizmeti konusunda eğitim görmüş sağlık ekipleri tarafından, ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden erken dönemde, tıbbi araç ve gereç desteği sunulmasıdır.

Acil Kara Ambulansı Hizmeti (Limitsiz)
Acil sağlık sorunlarında, yoğun bakım donanımlı, hekim, anestezi teknisyeni ve sürücüden oluşan bir ekip ile İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi hudutları içinde S.O.S tarafından, bu iller dışında ise S.O.S anlaşmalı özel ambulanslarla verilen acil ambulans hizmetidir.

Acil Hekim Hizmeti (Limitsiz)
Kara ambulansı bulunmayan ve ulaşılması uzun zaman gerektirecek noktalarda, hastaya ilk etapta hekim gönderilerek müdahalenin yapılması ve/veya gerekli görülmesi halinde, müdahale için hastanın en yakındaki donanımlı sağlık merkezine ulaştırılmasının gerçekleştirilmesi hizmetidir.

İlaç ve Sarf Malzemeleri (Limitsiz)
S.O.S tarafından hastaya verilecek, acil müdahale halinde bedelsiz olarak kullanılacak ilaç ve rutin malzemelerdir.

Ferdî Kaza ve Acil Tıbbi Hastane Masrafları Teminatı, Ferdî Kaza Sigortası Teminatları, Ölüm Teminatı
Bu poliçe ile teminat altına alınan bir kaza, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren bir sene içinde ölümüne sebep olduğu takdirde, masraf Ferdî Kaza Sigortası Genel Şartları çerçevesinde 10.000 USD karşılığı TL bedel olarak hak sahiplerine ödenir.

Sürekli Sakatlık Teminatı
Bu poliçe ile teminat altına alınan bir kaza, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında daimi surette maluliyetine sebep olduğu takdirde, masraf Ferdî Kaza Sigortası Genel Şartlarının 8/B maddesinde yazılı oranlar dâhilinde poliçede belirtilen dolar bazlı limitin karşılığı TL bedele kadar tazminat sigortalıya ödenir.

Acil Tıbbi Hastane Masrafları Teminatı
Sigortalının hastaneye varışından en fazla 12 saat öncesinde ortaya çıkmış akut bir sağlık sorunu nedeniyle hastaneye başvurması ile hastanede yapılan tıbbi müdahale, teşhis, tedavi ve ameliyat masrafları,

Sigortalının kazaya bağlı fiziksel olarak yaralanması nedeniyle olaydan itibaren 12 saat içinde hastaneye başvurması ve hastanede yapılan tıbbi müdahale, teşhis, tedavi ve ameliyat masrafları, belirlenen bedele kadar ödenir. Bu teminattan yararlanabilmek için sigortalının hastane acil giriş kaydı olması ve kaza hali hariç, sadece sağlık problemleri nedeniyle hastanede gecelemesi gerekmektedir.

Hastane Günlük Tazminatı
Acil Tıbbi Hastane Masrafları teminatı kapsamındaki bir kaza veya hastalık neticesinde, aralıksız olarak 24 saatten daha uzun süre boyunca tıbbi tedavi, teşhis veya araştırma uygulanmak amacı ile hastaneye yatan sigortalıya, hastanede geçen her bir 24 saat için belirli bir miktar ödenecektir. Bu ödeme, beher hadisede 5 gün için, yıllık 10 hadiseye kadar geçerlidir. Ferdî Kaza Sigortası Genel Şartları’nda yazılı teminat dışında kalan hallere (Madde 5, Madde 6) ek olarak aşağıdaki haller de sigorta teminatı dışındadır:

 • 1 yaşından küçük çocuklar için tazminat talepleri
 • Poliçe başlangıç tarihinde 70 yaşında olan ve 70 yaşından daha büyük kişilerin tazminat talepleri
 • Tıbbi aciliyet gerektirmeyen veya cerrahi bir prosedürün sonucu olmayan bir tedavi amacıyla yapılan kozmetik veya plastik ameliyatlar
 • Sigortalının bir tıp mensubu tarafından aksi söylenmediği sürece uyuşturucu, alkol veya narkotiklerin etkisi altında uğradığı kaza veya yaralanmalar
 • AIDS veya buna yol açan HIV virüsü ve/veya buna dönüşebilecek veya bundan kaynaklanabilecek hastalıklar
 • Poliçenin tanziminden önce var olan veya teşhisi konulmuş veya tedavi edilmiş olan kanser veya bunun sonucu olan hastalıkların tekrarlanması
 • Sonradan ortaya çıksa bile doğuştan gelen (konjenital) ve önceden var olan bir rahatsızlık sonucu hastaneye gitme
 • Hamilelik ve doğum
 • Tıbben gerekli olmayan tedavi veya kendi kendine tedaviye karar verilmesi
 • Türk kanunları çerçevesinde bir suç işlenmesi yüzünden ortaya çıkan kaza sonucunda oluşan hastalanma ve yaralanmalar
 • Herhangi bir zihinsel ve ruhsal durum
 • Kendine kasten zarar verme
 • Herhangi bir rutin tıbbi bakım veya tedavi
 • Hastaya ait özel giderler (telefon, minibar, kantin vb.), ve tek kişilik birinci sınıf normal oda giderlerini aşan tutarlar

Özel Şartlar
Acil Tıbbi Masraflar ve Hastane Günlük Tazminatı teminatları Türkiye ve KKTC sınırları içinde geçerlidir.

Poliçede kişi başına belirlenen limitler aynı zamanda yıllık olup kullanıldıkça azalır.

Sigorta ettiren, bu sigorta sözleşmesi kapsamına dâhil olan “Ferdî Kaza ve Acil Tıbbi Hastane Masrafları Teminatı” ile sigortalanmış kişi/kişilerin HDI Sigorta AŞ nezdinde mükerrer olarak bir başka sigorta sözleşmesi ile de temin edilmiş olmaları halinde, mevcut poliçelerden sadece birinin geçerli olacağını, sigortacı ise geçerli olmayan diğer teminatlara ilişkin tahakkuk ettirilmiş primin sigortalıya iade edileceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

YETKİLİ ACENTELİKLERİMİZ