Nakliyat Sigortası

Emtea Nakliyat Sigortası

Kara, deniz, hava ve demir yoluyla bir yerden diğer bir yer taşınmakta olan her türlü yükün, taşınmaları sırasında karşılaşabilecekleri tehlikelerden kaynaklanan hasarlara karşı teminat sağlamaktadır.

Emtia nakliyat sigortasında, sigortalının kasti hareketlerinden meydana gelen zararlar, olağan akma, fire, aşınma veya yıpranmadan kaynaklanan hasarlar, malların kendi kusuru veya ambalaj yetersizliğinden kaynaklanan hasarlar karşılanmamaktadır.

Savaş, grev, kargaşalık ve halk hareketleri gibi rizikolar ayrıca sigorta edilebilmektedir. Emtia nakliyat sigortası sefer esası ile yapılmakta, sürekli sevkıyat yaptıran sigortalılar için nakliyat sigortalarında abonman poliçeleri yapılmakta ve her seferin bildirilmesi, geç bildirim, unutulma gibi olumsuzluklar ortadan kaldırılmaktadır.

Emtia nakliyat sigortasında sigortalı, tedbirli davranmak ve naklettirdiği malların korunması için kendine düşen önlemleri almakla yükümlüdür. Ayrıca, taşınacak mallarla ilgili olarak sigortacıya verilecek bilgilerin taşıma belgelerindeki bilgilerden farklı olmaması gerekir.

Tam Ziya Klozu

Tam ziya teminatı, sadece taşımayı yapan geminin tamamen batması ve yok olması sebebi ile taşınan emteanın da tam ziya olmasını temin eder. Bu teminat türüne, müşterek avarya ve hususi avarya hasarları dahil değildir.

Institute Cargo Clauses “C” veya Institute Cargo Clauses “F.P.A” (Free of Particular Average) klozları

Dar Teminat olarak da bilinen “C” kloz, ana teminat olan tam ziya riskine ek olarak aşağıdaki rizikoları da kapsar:

 •  Yangın, infilak
 •  Geminin batması, oturması, karaya vurması, alabora olması
 •  Geminin sudan başka bir nesne ile çarpışması, çatması
 •  Tehlike limanında yükün boşaltılmasına, makul olarak yüklenebilen ziya veya hasarı
 •  Müşterek avarya fedakarlığı
 •  Denize mal atılması

“C” kloz teminatından yükleme, boşaltma ve aktarma rizikoları hariçtir.

Enstitü Yük Klozları (Institute Cargo Clauses (A)

Geniş teminat olarak adlandırdığımız bu teminat, taşınan emteayı yolculuk esnasında dıştan gelen, ani ve beklenmedik, tesadüfi bir olayın gerçekleşmesi neticesinde oluşacak hasarlara karşı güvence altına alır.

Aşınma ve yıpranma gibi beklenen bir süreç içinde oluşan kaçınılmaz olaylar, malın ayıbı veya fiziksel özellikleri gibi malın içinde oluşan olaylar teminat kapsamı dışındadır.

“All Risks Klozu” Tam Ziya (Total Loss) ve Institute Cargo Clauses “C” veya Institute Cargo Clauses “F.P.A” (Free of Particular Average) klozları ile temin edilen tüm rizikoları kapsamakla beraber, aşağıda yazılı rizikoları da temin eder:

 •  Ezilme, çizilme, kırılma, olağandışı akma
 •  Yağmur veya deniz suyu ile ıslanma
 •  Eksik teslim, teslim edilmeme
 •  Hırsızlık
 •  Ambar buğusu
 •  Diğer yüklerle temas
 •  Yükleme, boşaltma, aktarma hasarları, kanca hasarları
 •  Dalgalar tarafından denize sürüklenme
 •  Deprem ve volkanik rizikolar
 •  Çuvalların patlaması, yırtılması

Kara yolu ile yapılan taşımalar için de verilebilecek üç tür teminat mevcuttur.

Bu teminatları en dar olandan en geniş olana göre şöyle sıralayabiliriz:

a) Tam Ziya(Total Loss)

b) Kamyon Klozu ve Demir Yolu Klozu

c) Institute Cargo Clauses “A” veya Institute Cargo Clauses All Risks

Kamyon Klozu

Institute Cargo Clauses “C” teminatının karayolu taşımalarına uygulanabilir şekli olan “Kamyon Klozu”, sadece sigortalı emteayı taşıyan nakil vasıtasının yanması, devrilmesi, çarpışması rizikoları ile; derelerin taşması, yolların çökmesi, köprülerin yıkılması, sel, çığ, toprak ve dağ heyelanı, yıldırım ve infilak neticesinde meydana gelen ziya, hasar ve masrafları karşılar.

Yükleme, boşaltma ve aktarma rizikoları bu teminattan hariçtir.

Demir Yolu Klozu

Kamyon Klozu’ nun demir yolu taşımacılığına uygulanabilir şeklidir

Hava Yolu Klozu

Hava yolu ile yapılan taşımalar için verilebilecek teminatlar şunlardır:

a) Tam Ziya (Total Loss)

b) Institute Cargo Clauses “A” veya Institute Cargo Clauses All Risks

Emtea Nakliyat Sigortalarında teminat kapsamı dışında kalan haller:

 •  Sigortalının kastı, kötü niyetinden doğan masraflar
 •  Sigortalı şeyin yetersiz veya uygun olmayan ambalaj veya istiflenmesinden kaynaklanan ziya, hasar ve masraflar
 •  Sigortalı şeyin normal akması, olağan hacim veya ağırlık kaybı ya da olağan aşınma ve yıpranması
 •  Sigortalı şeyin kendi ayıbı, gizli kusuru veya doğasından kaynaklanan ziya, ve hasarlar
 •  Donatanın iflası ve mali kusuru
 •  Yakın nedeni gecikme olan ziya, hasar veya masraflar. Bu gecikme sigortalı bir rizikodan ileri gelmiş olsa bile, hasarlar teminat dışındadır.
 •  Atom veya nükleer parçalanma ve/veya birleşme ya da nükleer savaş silahlarının kullanılması ve her türlü radyoaktif kirlenme neticesinde meydana gelen ziya, hasar veya masraflar
 •  Sigortalı tarafından bilinen denize ve yüke elverişsizlik
 •  Harp, grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketleri rizikoları (ek primle teminata dahil edilebilir)

Emtea Nakliyat Sigortalarında ilave prim karşılığında verilen ek teminatlar:

Deniz yolu ve Hava yolunda verilen ek teminatlar:

 • Savaş (War)
 • Grev, terör, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler (Strikes, riots, civil commotions-SRCC)
 • Kara yolu ve demir yolunda verilen ek teminatlar:
 • Grev, terör, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler (Strikes, riots, civil commotions-SRCC)

Kıymet Nakliyat

Kıymetli maden, evrak, para ve benzer şeylerin taşınmaları sırasında söz konusu olabilecek tehlikelere karşı teminat sağlamaktadır.

Kıymet nakliyat sigortasında, para ve değerli kâğıtlar, olağan taşıma koşullarına uygun olarak, kişi beraberinde veya taşıyıcı araçta sorumlu kişiye teslim edilmiş olmalıdır. Teminat, sigorta konusu kıymetlerin nakliyatçılara iletilmesinden alıcıya teslimine kadar geçecek süre içinde oluşacak ziya ve hasarları kıymet nakliyat poliçesi genel şartları çerçevesinde ve silahlı gasp ve soygun rizikosu da dahil olmak üzere karşılar. Kıymet nakliyat sigortası, kıymetlerin nominal değeri üzerinden ve sefer esasına göre yapılır.

Tekne Sigortası

Gezi teknelerini, Enstitü Yat Klozu (1.11.1985) kapsamında teminat altına almakla en uygun güvence sağlanmaktadır. Bu teminat ile yatınız denizde, iç sularda, limanda ve marinada bağlıyken veya karaya alınırken, karada bulunduğu süre içinde ve suya indirilirken, yangın, korsanlık, infilak ve deniz, ırmak, göl veya diğer seyredilebilir sularda karaya vurma, fırtına, yıldırım gibi tehlikeler sonucu uğrayabileceği hasarlar başta olmak üzere olası hasarlar karşısında güvence altındadır.

Levazım, yakıt, makine veya donanımın yüklenmesi veya boşaltılması veya yakıtın yerlerinin değiştirilmesi sırasında olan kazalar, infilak, teknenin üzerinde teknenin adı veya işareti bulunan servis botunun, hırsızlığa karşı önlemler ile korunan dıştan takma motorun çalınması, sigortalı hesabına bakım ve onarım yapan kişiler hariç, herhangi bir kişinin ihmali nedeniyle teknenizdeki hasar ve kayıplar, teknenizde, yakınında veya diğer gemide bulunan üçüncü şahısların sigorta süresi içinde bir kaza nedeniyle doğabilecek can kayıpları, yaralanmaları, hastalıkları (can kurtarma için yapılan ödemeler dahil) sigortalının, tekne sahibinin veya idarecilerinin kusur yada ihmalleri sonucu olmamak koşuluyla teminat altına alınmaktadır.

YETKİLİ ACENTELİKLERİMİZ